Category Archives: UNICEFs arbeid

UNICEF vet at en aids-fri generasjon er mulig!

I går sparket UNICEF Norge i gang en kampanje for å sette fokus på barn rammet av hiv/aids.


Hver dag fødes det 1.000 barn med hiv-viruset. Barn blir smittet av moren sin under svangerskapet, fødsel og amming.  Et av hovedproblemene i dag, er at bare en fjerdedel av alle gravide i fattige og mellominntektsland i dag blir testet for hiv. Dermed vil tre av fire ikke vite om sin status og får derfor heller ikke riktig behandling og oppfølging.

Alle barn, overalt, har rett til behandling, forebygging og beskyttelse mot hiv og aids. UNICEF godtar ikke at bare en fjerdedel av gravide kvinner i fattige land har muligheten til å bli hiv testet og at 1.000 barn blir født med hiv viruset hver dag. Vi tar derfor initiativ til en folkeaksjon hvor vi oppfordrer alle til å bidra med 20 kroner, da er man også med på et opprop med krav om at norske myndigheter må fokusere på mor -barn smitte når de deltar på høynivå møtet i New York i juni.

I går møtte jeg Utviklings- og miljøminister Erik Solheim i et fagseminar vi avholdt med fokus på mor-barn-smitte. Han sa lovet at Norge vil prioritere barn på høynivå møtet i juni. Vi lover at vi skal følge med på dette.

I dag åpner fotoutstillingen ”Nært for UNICEF”.  Her stiller kjendiser usminket for UNICEF. Den er en gave fra Monster til UNICEF. Og også denne har hiv smitte fra mor til barn som fokus.

Bli med og hjelp oss i kampen for en aidsfri generasjon du også!.

Reklamer

1 kommentar

Filed under Givere, Om UNICEF, UNICEFs arbeid

Vann – kilde til liv og utvikling

Vann er livsviktig og avgjørende for alt liv. Likevel er vann årsak til at millioner av barn dør hvert år. Enten fordi det er for lite av det, eller også fordi de får i seg skittent vann. 884 millioner mennesker i verden er fortsatt uten tilgang til rent drikkevann, viser tall fra UNICEF på FNs vanndag 22. mars.

Hun nyter rent vann fra brønnen

Hun nyter rent vann fra brønnen

Dårligst står det til i Afrika sør for Sahara, der bare 60 prosent har tilgang til vann som kan drikkes uten risiko for å få vannbårne sykdommer, som diaré og kolera. Rent drikkevann er livsviktig for at barn og deres familier skal overleve, både under katastrofer og i hverdagslivet. Fremdeles  sørger UNICEF blant annet for at 4,4 millioner av de flomrammede i Pakistan får rent vann hver dag. Vann kjøres inn i flomområdene med tankbilder, forurenset vann renses og forsyningssystemer repareres.

Det er helt avgjørende å være raskt på plass med rent vann under katastrofer for å unngå spredning av sykdommer som barn er spesielt utsatt for. Dette gjelder både i Pakistan, etter jordskjelvet i Haiti og i andre pågående kriser som for eksempel i Elfenbenskysten. Derfor står vann så høyt på UNICEFs prioriteringsliste både under katastrofer og i vårt langsiktige arbeid.

Mange av våre norske partnere som Choice og Norgesgruppen har de siste årene gitt til UNICEFs vannprosjekter og bidratt til at tusenvis av barn har fått rent vann. Jeg sender en spesiell takk til dem i dag på Vanndagen!

Selv om 884 millioner mennesker fortsatt mangler tilgang til rent drikkevann, har det skjedd betydelige fremskritt siden 1990 og verden ligger an til å nå tusenårsmålet om å halvere antall mennesker som mangler rent vann innen 2015.

Flere regioner har allerede nådd tusenårsmålet.  Hvis dagens utvikling fortsetter, vil 86 prosent av befolkningen i utviklingsland ha tilgang på rent drikkevann innen 2015. Det er et fantastisk resultat og bør inspirere til videre satsninge, for fremdeles er det mange utfordringer igjen, ikke minst i Afrika sør for Sahara, der dekningen fortsatt er foruroligende lav.

Siden 1990 har de største fremskrittene når det gjelder tilgang til rent vann skjedd på landsbygda, mens situasjonen i byene ikke har forbedret seg.  Selv om dekningen her er bedre her enn på landsbygda (94 prosent) , er det det siste tiåret blitt 114 millioner flere innbyggere i byer i utviklingsland som ikke har noen ren vannkilde i nærheten. Dette har stor innvirkning på helsesituasjonen både for barn og voksne.

Du kan støtte UNICEFs arbeid her.

Legg igjen en kommentar

Filed under Barns overlevelse og utvikling, UNICEFs arbeid

Et trist paradoks – flest fattige i middels rike land

72% av verdens fattigste lever i dag i middels rike land. For 20 år siden bodde 93% i lavinntektsland. Dette skriver Tor Aksel Bolle i en interessant artikkel i Bistandsaktuelt i dag. Det er ikke de fattige som har flyttet på seg, men mange land som tidligere var blant verdens fattigste, har nå klatret på inntektsstigen – uten at landenes rikdom har kommet alle innbyggerne til gode i like stor grad.

Indias jenter er spesielt sårbare

Fattige, indiske jenter er spesielt sårbare

India og Kina er gigantiske land som har hatt en eventyrlig økonomisk vekst de siste årene. Men det er ikke bare disse landene som er årsaken til at så mange fattige bor i middels rike land . Hele 27 land har tatt steget over i denne kategorien. Her befinner også land som Nigeria, Pakistan og Indonesia  seg.

Bolle viser til en internasjonal rapport skrevet av forskeren og forfatteren Andy Sumner.  Et viktig poeng i rapporten er at selv om landene har hatt sterk økonomisk vekst og eventyrlig velstandsutvikling for noen, er de fattige i middelinntektsland ofte like fanget i sin fattigdom som  fattige som lever i svært fattige land. Det er altså ingen automatikk i at velstandsutvikling for et land og økende middelklasse, automatisk fører til at ”det drypper på klokkeren” og at de fattigste løftes ut av sin desperate situasjon.

Sumner hevder at ”Fattigdom i økende grad er i ferd med å endre seg fra å være et spørsmål om fordeling mellom land til å bli et spørsmål om fordeling internt i land”. Det betyr at vi må tenke annerledes om utvikling og om hvordan bistand bør innrettes mener Sumner.  Han hevder for øvrig h at det må legges økt vekt på rettigheter og fordeling. Givere bør i økende grad styrke krefter som bidrar til sosiale, økonomiske og politiske endringer i land med mange fattige.

I går holdt jeg et kurs her i UNICEF Norge om hvordan UNICEF jobber ute i verden. For alle som deltok på dette, vil de kjenne igjen budskapet om at dette i økende grad er måten UNICEF innretter vårt arbeid på. Vi bruker mer og mer krefter på ”advocacy” nettopp for å endre budsjettprioriteringer, sørge for gode lover og retningslinjer som ivaretar barns rettigheter og behov. Bare ved å påvirke myndigheter til god politikk kan vi virkelig bidra til at alle barns rettigheter nås. Det nytter ikke bare å hjelpe ett og ett barn, man må påvirke systemene og politikken også.

For oss i UNICEF betyr det at vi gjennom vårt arbeid utvikler programmer som kan løse problemene, at vi viser frem og dokumenterer løsningene, at vi ”lobber” for løsninger og endringer hos beslutningstakere  og overbeviser om at andre bør ta tak i dette og skalere opp. På den måten kan 1 krone bli til 100, og i stedet for at ett barn fikk hjelp, ble det til slutt en bedring for alle.

Jeg fikk spørsmålet om ”hva med India?” i går fra en av våre ansatte. Det er et godt spørsmål og ikke et enkelt svar. Men det finnes ingen annen god løsning enn at myndighetene selv ser at alle deres innbyggere har  rettigheter, og at de må ta et skikkelig tak i fordelingen av den nyvunnede rikdommen. Det viser også Sumner tydelig i sin rapport.

Vår oppgave er å bidra til at myndighetene ikke glemmer dette!

Legg igjen en kommentar

Filed under Til ettertanke, UNICEFs arbeid

UNICEFs State of the World’s Children 2011 handler om ungdom

I dag lanserer UNICEF sin flaggskiprapport, State of the World’s Children. Det er en årlig rapport som foruten en temadel også dokumenterer barn situasjon gjennom mye statistikk om barn i alle verdens land. Det er alltid spennende for oss i UNICEF å se om årets tema slår an og får oppmerksomhet. Hovedhensikten med rapporten er å sette den internasjonale agendaen når det gjelder barn situasjon.

Årets tema er altså ungdom. Og temaet er viktig. La meg dele noen interessante funn her:

  • I alt er det 1,2 milliarder ungdom mellom 10 og 19 år i verden med dere. De representerer ressurser, kreativitet og fremtiden, likevel er det en betydelig underinvestering og underfokus på denne gruppen.
  • 70 millioner i ungdomskolealder er utenfor skolen.
  • 81 millioner av ungdommene er arbeidsledige.
  • Ifølge rapporten gifter rundt en tredjedel av alle kvinner i utviklingsland (unntatt Kina) seg før de fyller 18 år. De fleste av disse ekteskapene skjer i alderen 15-18 år, men i de tre landene Bangladesh, Tsjad og Niger gifter nesten en tredjedel av jentene seg allerede før de fyller 15 år.
  • Unge jenter er overrepresentert når det gjelder nye hiv-smitte tilfeller og mange utsettes for vold og utnytting.

Rapporten minner oss om at ungdom representerer et stort potensial og inneholder flere historier hvor ungdom har spilt en positiv rolle i samfunnet. Blant annet er det en sak fra Haiti, hvor ungdom (23% av Haitis befolkning) har fått en viktig rolle i myndighetenes og det internasjonale samfunnsgjenoppbygningsplan etter jordskjelvet 12. januar i fjor.

Spesielt er det interessant å se hvordan ny teknologi gir ungdom nye verktøy i forhold til å delta i samfunnet og tilegne seg ny kunnskap. Rapporten har flere artikler som omhandler dette.

Men dette igjen representerer også en utfordring om de ikke gis konstruktive muligheter. Verden blir stadig mindre, og informasjon om ulikheter og urettferdighet blir i økende grad synlig også for dem som bor i de fattigste delene av verden.Dette kan bidra sterkt til å skape frustrasjon og desperasjon som gir grobunn for politisk og sosial uro og tilslutning til fundamentalistske krefter og kriminalitet. Det finnes mange eksempler i verden på slike sammenhenger.

Når ungdom og deres situasjon ikke gis høy nok prioritet, er det tragisk for den enkelte, men også for det enkelte land. Ikke bare mister man muligheten til å utnytte ungedommens kapasitet, men det kan også føre til mye destruktive situasjoner.

Årets rapport har så langt ikke fått stor interesse fra pressen her hjemme, men det skyldes nok også at Norge står på hode i ski-VM og at situasjonen i Libya og midtøsten tar opp mye kapasitet mer enn at tema ungdom ikke engasjerer.

1 kommentar

Filed under Om UNICEF, UNICEFs arbeid

Lyst på å bli med på felttur?

Er du UNICEF-fadder? Har du lyst til å bli med oss i UNICEF på felttur i sommer? Hvis du kan svare ”ja” på begge disse spørsmålene, bør du lese videre….

Våre givere er avgjørende for at UNICEF skal få gjort den jobben som gjøres for barn over hele verden, hver dag, hele året. Vi forsøker på forskjellige måter å gi uttrykk for takknemlighet overfor våre trofaste givere. Det håper jeg du som giver har merket.

Glade barn i Malawi

Glade barn i Malawi

Men vi har lyst til å gjøre mer. Vi ønsker å trekke fadderne enda mer frem i vårt arbeid. Da UNICEF hadde TV-aksjonen i 2007, rekrutterte vi fire ”folke-reportere” som fortalte på TV hva de hadde opplevd. Det var sterke historier fra sterke møter, og de gjorde inntrykk på folk. Det er troverdig og kanskje litt mer ”ekte” når vanlige folk forteller om sine opplevelser, enn når kjendiser eller eksperter gjør det? Derfor har lyst til å gjenta dette.

Vi inviterer nå med oss to UNICEF-faddere på tur til et prosjektland. Hensikten er å vise dere hva pengene går til og gjennom dette også gi en tilbakemelding til alle andre faddere. Målet er å filme fra denne reisen, slik at vi kan vise innslaget på Humorkvelden vi skal ha til høsten. Her kan du lese mer om våre planer for ”Fadder-reportere”.

Samtidig er det viktig for meg å si at bistandsturisme ikke er noe UNICEF ønsker å fremme. Vi tilrettelegger normalt ikke for at faddere kan besøke prosjekter, og det er også relativt sjeldent andre store givere kan være med på tur. Bakgrunnen er at det tar mye tid og ressurser å ta i mot besøkende, og UNICEFs ansatte i felt er der for å hjelpe barn og iverksette programmene, ikke for å ta vare på oss som kommer på besøk. Derfor er dette en unik mulighet som vi ønsker å tilrettelegge for. Gjennom to giveres opplevelser vil vi kunne formidle hva som gjøres og hvordan vi jobber til de andre fadderne og resten av Norge.

Den forskjellen UNICEF gjør for barn i verden kunne vi ikke gjort uten støtte fra alle våre givere – uten penger ville ikke UNICEF hatt mulighet til å gjennomføre de prosjektene vi har over hele verden for å gi barn helse, skole, beskyttelse og et bedre liv. Det er ditt bidrag som gjør at vi kan hjelpe. Det har vi lyst til å vise DEG!

Har du lyst, vil jeg anbefale deg å sende inn en søknad!

Dersom du får være med, kan jeg garantere en stor og meningsfull opplevelse du vil bære med deg resten av livet.

Legg igjen en kommentar

Filed under Givere, Litt av hvert, UNICEFs arbeid

Fremgang – tross alt

Jeg ønsker dere alle et riktig godt nytt år! La oss også håpe at 2011 vil bli et år hvor mye snus til det bedre for millioner av barn som har blitt hengende etter. Problemene og «fellene» er mange og mye mer alvorlige for millioner av barn enn den  «velferdsfella»  vi diskuterer her hjemme i disse dager.

2010 var et ”bratt år”

Året var knapt startet da kjempejordskjelvet rammet Haiti. Jordskjelvet tok mer enn 220,000 liv og gjorde mer enn 1.6 millioner mennesker hjemløse. Det var også den mest drepende katastrofen FN har vært involvert i med mer enn 100 døde FN-ansatte. Verdenssamfunnet reagerte med massiv givervilje og de humanitære organisasjonene jobbet på spreng for å redde liv. Seks måneder senere leverte UNICEF rent vann til hundretusenvis. Mer enn 275,000 barn var blitt vaksinert mot dødelige sykdommer og ernæringsprogrammer sørget for mat til 550,000 barn og ammende kvinner. På slutten av året, rammet nok en katastrofe Haiti, tusenvis av haitiere døde av kolerautbrudd. På ettårsdagen 12. januar, er det mye trist å minnes.

Antall katastrofer i verden er dessverre ikke i nedgang, tvert i mot, de øker – både i antall og i omfang. Sommeren var ikke over, før den verste flommen i Pakistans historie rammet store deler av Pakistan. 18 millioner(!) mennesker ble berørt. Igjen ble UNICEFs nødhjelpsapparat satt i sving; vann, vaksiner, medisinsk utstyr, ernæring og skoleutstyr er levert ut til millioner.

Nytt år og nye muligheter

Jeg ønsker og håper inderlig at det nye året vil bringe færre katastrofer, både natur- og menneske skapte.

Om få dager er det valg i Sør-Sudan. Vi håper valget om selvstendighet for SørSudan vil bringe fred til et hardt prøvet folk. Den humanitære situasjonen for barn i Sudan er prekær, spesielt i Sør-Sudan og i grenseområdene mellom nord og sør. Det historiske valget 9. januar, der det vil bli avgjort om landet skal deles i to stater, har gjort barnas situasjon enda mer usikker.

UNICEF og partnere i Sudan forbereder seg på at valget kan føre til politisk og sosial uro. Det er en risiko for at dette vil føre til store folkeforflytninger og en enda verre humanitær situasjon.  Fra før har Sudan det høyeste antallet internt fordrevne mennesker i verden, ifølge FNs anslag er antallet 4,9 millioner. Av disse befinner to millioner seg i Darfur.

Nesten 40% av Sudans befolkning (på 40 millioner mennesker) er under 15 år. Nesten ingen barn i noen land har det verre. Du kan lese mer om situasjonen her.

Fremgang

Selv om antall katastrofer øker og det er utfordringer mange steder, er det likevel viktig å minne på at det faktisk går fremover. I dag overlever 12 000 flere barn under fem år sammenlignet med 1990. Det er nå 69 millioner barn som ikke går på skole sammenlignet med 120 millioner for noen år siden. Situasjonen for hiv-positive er betydelig bedret og barn beskyttes i stor grad mot smitte, noe som ikke var tilfelle for ikke mindre enn 4 år siden. Slike fantastiske resultater oppnås ved et bredt samarbeid og stor innsats fra mange.

Med vissheten om at det nytter og at vi har hatt stor fremgang, la oss håpe – og jobbe for – at fremgangen skal fortsette i 2011 til tross for mange og store utfordringer!

Legg igjen en kommentar

Filed under Til ettertanke, UNICEFs arbeid

Liu fikk mer enn en tåre til å falle…

I dag fikk Liu Xiaobo Nobels fredspris.

Fredsprisvinner Liu Xiaobo

Fredsprisvinner Liu Xiaobo

Han sitter i fengsel fordi han har benyttet seg av sin menneskerett til å si hva han mener. Det ble en fin seremoni i Oslo Rådhus selv om hovedpersonen ikke var til stede. Aller sterkest inntrykk gjorde Liv Ullmanns opplesning av Liu Xiaobos  siste tekst (så langt). Den talen han holdt i retten i Kina den 23. desember 2009. Hun leste flott, men innholdet var også svært sterkt.

 

Det var flere enn Anne Hathaway som måtte tørke bort en tåre mens Ullmann leste.

Anne Hathaway felte et par tårer under Nobelsfredspris utdeling i Oslo

Anne Hathaway felte et par tårer under Nobelsfredspris utdeling i Oslo

Seremonien ble en påminnelse om viktigheten av menneskerettigheter,  menneskeverd og demokrati. Til tross for at Jagland roste Kina for den økonomiske utviklingen landet har hatt og for å ha løftet millioner ut av fattigdom, unnslo han ikke å påpeke at en god, langsiktig  og rettferdig utvikling kun kan være tuftet på demokratiske prinsipper.

Millioner av kinesere har fått det bedre de siste tiårne. Aldri tidligere i historien har så mange mennesker fått et så mye bedre liv på så kort tid. Det er imponerende. Men likevel er UNICEF bekymret. For tiltross for dette, er det fremdeles millioner av barn i Kina som ikke har vært med på denne reisen. Forskjellen mellom de rike og de fattige øker. Altfor mange blir hengende etter.

Kinas sosialstøtte system henger også langt etter andre utviklingsland. Særlig rammer dette foreldreløse barn, barn rammet av hiv/aids, barn med syke forledre og barn av foreldre som har reist andre steder for å arbeide.

UNICEF og kinesiske myndigheter samarbeider nå om et program for å nå de mest sårbare barna i 120 landsbyer. Det fine med Kina, er at dersom man kan bevise at et program fungerer bra, så er sannsynligheten stor for at de «ruller det ut» til å gjelde alle barn i hele Kina. Noen fordeler med totalitære stater også?

Uansett, gratulerer med Fredsprisen Liu Xiaobo!

Legg igjen en kommentar

Filed under Til ettertanke, UNICEFs arbeid